LINIJA PROOIZVODNJE MINERALNO-VITAMINSKIH SMJEŠA
 
U posebnom pogonu proizvodimo na automatizovanoj liniji, uz posebnu kontrolu naših stručnjaka, mineralno-vitaminske predsmješe.
 

MINERALNE   MATERIJE
Pored organskih hranljivih sastojaka,koji su potrebni za život i produktivnost domaćih
životinja,neophodna je i određena količina mineralnih elemenata.
Neki od njih su potrebni u hrani u većim količinama,koje se obično izražavaju u gramima (makroelementi),a drugi su potrebni u manjim količinama i njihove potrebe se izražavaju u miligramima (mikroelementi).
Mineralne materije su neorganski elementi,koji se nalaze u stočnim hranivima biljnog
ili životinjskog porijekla,pretežno u obliku neorganskih soli.
Makroelementi -  Ca , P , Mg , K , Na , Cl  i  S .
Mikroelementi  -  Fe , Cu , Zn , Mn , Co , J  i  Se
      Kada je riječ o mineralnim materijama tržištu nudimo sljedeće komponente kao sastavni
dio smješa za životinje :
1. Makroelementi  -  monokalcijumfosfat(MKF),stočna so,stočna kreda i dr. ,
2. Mikroelementi   -  Fe-sulfat, Cu-sulfat , Zn-sulfat,   Mn-oksid, Co-sulfat, Se  Na-selenit, J   Ca-jodat

VITAMINI
Vitamini su složena organska jedinjenja,koja organizmi viših životinja nemogu da izgra-
de,ili mogu samo u neznatnim količinama,pa ih zato mora sadržavati hrana,jer u suprotnom,doći
će do poremećaja u metabolizmu.
Klasična podjela vitamina je na osnovu njihove topivosti u mastima ili vodi.
1. Vitamini topivi u mastima  -  A , D , E  i  K
2. Vitamini topivi u vodi         -  B1 , B2 , B6 , B12 , nikotinska kis., pantotenska kis.,Folna kis., biotin , holin i  C
Vitamine kao i minerale nudimo našim poslovnim partnerima veoma povoljno,jer smo direktni uvoznici.

OSTALI DODACI STOČNOJ HRANI

Antibiotici
Antioksidanti
Boje (pigmenti)
Kokcidiostatici

Arome
Probiotici
Zakiseljivači
Ostali neškodljivi dodaci